ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំមិត្ត រហូតដល់ 30$
ប្រូម៉ូសិន ចែករង្វាន់ ផ្តល់ជូនរង្វាន់យ៉ាងសន្ទឹកសន្ទាប់
ហ្គេមបាញ់ត្រី បង្វិលប្រាក់សងប្រចាំថ្ងៃ 10%
រង្វិលជុំនៃ ការភ្នាល់បាល់ ( ប្រាក់រង្វាន់ខ្ពស់បំផុត $688 )
ឈ្នះរង្វាន់10000 Daimond ជាមួយMobile Legend X FAFA118
ទាញយកកម្មវិធី FAFA118 App ទទួលបាន 2$ ភ្លាមៗ
កម្មវិធីបង្វិលកងយករង្វាន់ 100$ រៀងរាល់សប្តាហ
បង្វិលប្រាក់ចាញ់ជូនវិញ 10% សំរាប់បាល់ទាត់
សមាជិកថ្មី ដាក់ប្រាក់ $3 ថែម $5
ដាក់ប្រាក់ $3 ថែម $0.5
ដាក់ប្រាក់ $10 ថែម $2
ដាក់ប្រាក់ $50 ថែម $10
សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 100% 
ទឹកប្រាក់បន្ថែម 20%
ប្រាក់រង្វាន់ 10%
ភ្នាល់បាល់ បង្វិលប្រាក់សង 0.5% ជារៀងរាល់ថ្ងៃ (អត្តនោម័ត)
កីឡាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.25% (អត្តនោម័ត)
កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%
ហ្គេមស្លត់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%